ПРОДАЖБА НА ШАФРАН

Български език

Фирма Темира 77 ЕООД е производител на европейски шафран. Нашият шафран е с прекрасни вкусови качества и с невероятен аромат и оцветяване. Сертифициран 1 Качество. Критерий за качество е Сертификат, издаден от АНА СКАН – Специализирана лаборатория за шафран във Франция. Шафрана се предлага на стигми в различни количества.

 • 1 гр. Шафран – 15 евро
 • 5 гр. Шафран – 70 евро
 • 20 гр. Шафран – 260 евро
 • 100 гр. Шафран – 1200 евро

*Посочените цени са с ДДС, доставката е за сметка на клиента.
Заплащане по банков път на посочената сметка:

 

OББ
IBAN: BG81UBBS80021019289350
ТЕМИРА 77 ЕООД

За контакти:

Темира – 77 ЕООД
ул. Тодор Каблешков 34,
тел. +359888666150
e – mail: info@shaffran.еu

Русский язык

Компания Темира 77 ЕООД является производителем европейского шафрана. Наш шафран характеризуется прекрасными вкусовыми качествами, невероятным ароматом и окраской. Сертифицирован 1 качеством. Критерием качества является сертификат, выданный АНА СКАН – специализированной лабораторией для шафрана – Франция. Шафран предлагается пестиками в разных количествах.

 • 1 гр. Шафрана – 15 евро
 • 5 гр. Шафрана – 70 евро
 • 20 гр. Шафрана – 260 евро
 • 100 гр. Шафрана – 1200 евро

*В указанных ценах включен НДС, поставка за счет клиента.
Оплата банковским путем на указанный счет.

 

ОББ
IBAN: BG81UBBS80021019289350
ТЕМИРА 77 ЕООД

Для контактов:

Темира – 77 ЕООД
ул. Тодор Каблешков 34,
5800 Плевен, БОЛГАРИЯ
тел. +359888666150
e – mail: info@shaffran.еu

English

Temira 77 Ltd. is a producer of European saffron. Our saffron has excellent taste and great aroma and coloring. It is Certified Quality 1. A quality criterion is the Certificate issued by ANA SCAN – Saffron Specialized Laboratory in France. Saffron is available in stigmas in different quantities.

 • 1 g Saffron – 15 EUR
 • 5 g Saffron – 70 EUR
 • 20 g Saffron – 260 EUR
 • 100 g Saffron – 1200 EUR

* The stated prices are inclusive of VAT, the delivery is at the expense of the customer.
Payment by bank transfer to the account below:

 

UBB
IBAN: BG81UBBS80021019289350
TEMIRA 77 Ltd.

For contacts:

Temira 77 Ltd.
34 Todor Kableshkov Str.
5800 Pleven, BULGARIA
Phone +359888666150
e – mail: info@shaffran.eu

Italian

L’azienda Temira 77 Ltd è una produttrice di zafferano europeo. Il nostro zafferano ha ottime qualità gustative ed un aroma ed un colore eccezionali. Certificato di Prima Qualità. Un criterio di qualità è il Certificato emesso da AnaScan – un laboratorio francese specializzato nell’analisi dello zafferano. Lo zafferano è in stimmi ed è disponibile in diversi quantità.

 • 1 gr. di Zafferano – 15 euro
 • 5 gr. di Zafferano – 70 euro
 • 20 gr. di Zafferano – 260 euro
 • 100 gr. di Zafferano – 1200 euro

* I prezzi indicati si intendono IVA inclusa. Le spese di consegna sono a carico del cliente.

Pagamento tramite bonifico bancario sul conto specificato.

 

UBB
IBAN: BG81UBBS80021019289350
TEMIRA 77 Ltd.

Per contattarci:

Temira 77 Ltd.
Via Todor Kableshkov 34,
5800 Pleven, BULGARIA
Tel. +359888666150
e – mail: info@shaffran.eu

изкупуване на иафран в България
шефран - сертификат за качество